Hành động khẳng định của bạn về việc sử dụng Scarves with Purpose có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, không sử dụng Scarves with Purpose.

Thay đổi đối với các điều khoản sử dụng
Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Scarves with Purpose sau khi chúng tôi đăng các thay đổi về các Điều khoản Sử dụng này, bạn đang biểu thị sự chấp thuận của bạn với các điều khoản mới.
Những thay đổi đối với Scarves with Purpose
Chúng tôi có thể ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên Scarves with Purpose bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
Sở hữu thông tin; Giấy phép sử dụng Scarves with Purpose; phân phối lại dữ liệu
Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và với Scarves with Purpose, và tất cả các thông tin được cung cấp thông qua Scarves with Purpose hoặc các Dịch vụ, bằng tất cả các ngôn ngữ, các định dạng và phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản độc quyền của Scarves with Purpose, các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi.
Tất cả các quyền, tiêu đề và sự quan tâm đến và đối với bất kỳ dữ liệu và/hoặc các thông tin khác được cung cấp bởi Interactive Data (IDCO) và tất cả các dữ liệu/thông tin được cung cấp bởi Interactive Data (IDCO) thông qua Scarves with Purpose hoặc các Dịch vụ của chúng tôi, bằng tất cả các ngôn ngữ, định dạng và phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản của Interactive Data (IDCO), các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của họ (nếu có).
Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào ở phần Nội dung, bố cục lại bất kỳ phần nào của Scarves with Purpose hoặc Nội dung, cấp phép bổ sung, chuyển nhượng, bán, cho mượn, hoặc phân phối theo cách khác để thanh toán cho phần Nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được phá vỡ bất kỳ cơ chế nào có trong Nội dung nhằm ngăn chặn việc sao chép hoặc phân phối Nội dung trái phép. Để biết thêm thông tin về yêu cầu thương mại và quan hệ đối tác với Scarves with Purpose, vui lòng xem trang Liên hệ .
Để tuân thủ các quy định về trao đổi và ngăn chặn truy cập trái phép, tài khoản của bạn chỉ có thể được sử dụng trên một thiết bị tại một thời điểm.

Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo đoạn trên, bạn đồng ý không bán bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Scarves with Purpose và/hoặc các nhà cung cấp dữ liệu. Ngoài ra, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Scarves with Purpose và các nhà cung cấp dữ liệu có liên quan, bạn không được sao chụp bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có thể được cung cấp, dưới dạng bản mềm hoặc định dạng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, việc biên dịch, dịch ngược, thay đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh.
Đóng góp
Scarves with Purpose cấp cho tất cả người dùng của Scarves with Purpose.com và tất cả các phiên bản có sẵn khác của trang web để sử dụng tính năng chụp ảnh nhanh các biểu đồ Scarves with Purpose trong phân tích, thông cáo báo chí, sách, bài viết, bài viết trên blog và các ấn phẩm khác, cũng như sử dụng Scarves with Purpose trong các buổi đào tạo, trong các chương trình phát video, bao gồm phần tổng quan, tin tức, phân tích và sử dụng hoặc quảng cáo các biểu đồ Scarves with Purpose hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ trang web Scarves with Purpose với điều kiện là phải hiển thị rõ các thuộc tính của Scarves with Purpose khi sử dụng các sản phẩm đó.
Thuộc tính sẽ bao gồm bất kỳ đề cập nào và tham chiếu đến Scarves with Purpose, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều được mô tả trong tài liệu này.
Sử dụng biểu đồ Scarves with Purpose trong video hoặc các chương trình khuyến mãi khác, mà không hiển thị thuộc tính của Scarves with Purpose phải bao gồm mô tả về sản phẩm được sử dụng trong đó. Ví dụ: “Nền tảng Biểu đồ được sử dụng cho phân tích này được cung cấp bởi Scarves with Purpose”, hoặc đơn giản là “Biểu đồ theo Scarves with Purpose”, kích thước phông chữ không được nhỏ hơn 10 PT = 13PX = 3,4MM.
Bạn có thể sử dụng nút Ảnh chụp nhanh ở thanh công cụ dưới cùng của biểu đồ để ngay lập tức tạo một tệp hình ảnh của biểu đồ hiện tại của bạn. Scarves with Purpose sẽ tự động chụp nhanh tất cả các thuộc tính bắt buộc và cung cấp liên kết để bạn có thể xem biểu đồ, tải xuống hoặc chia sẻ nó. Nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ sản phẩm Scarves with Purpose nào bên ngoài trang web Scarves with Purpose mà không có sự cho phép của Scarves with Purpose. Người dùng không tuân theo nguyên tắc phân bổ tại đây có thể bị cấm vĩnh viễn và các hành động pháp lý khác có thể được thực hiện để đảm bảo sự tuân thủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cảnh báo đình chỉ và chấm dứt, lệnh của tòa, lệnh cấm, tiền phạt, giảm nhẹ tiền bồi thường thiệt hại và vân vân.
Các trang web và nhà quảng cáo bên thứ ba
Scarves with Purpose có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Một số trang web này có thể chứa tài liệu có thể bị phản đối, bất hợp pháp hoặc không chính xác. Bạn đồng ý rằng Scarves with Purpose sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động giao dịch nào hoặc các hoạt động khác xảy ra trên bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua các liên kết trên Scarves with Purpose. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để thuận tiện hơn, và không xác nhận các nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web đó. Bất kỳ giao dịch nào của bạn với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Scarves with Purpose là giữa bạn và nhà quảng cáo và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với một nhà quảng cáo.
Nghiêm cấm việc lôi kéo gạ gẫm trái phép trên Scarves with Purpose, và điều này có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, các lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với tài khoản bị phát hiện vi phạm, và bất kỳ hành động pháp lý thích hợp và có sẵn nào về tài chính và các thiệt hại khác.